Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність >> 
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2020
Головна > Про Головне управління > Колегія > Положення про колегію Головного управління статисики у м.Києві

 ЗАТВЕРДЖЕНО                         
Наказом Головного управління
статистики у м.Києві                
28 січня 2016 № 29                

(у редакції наказу                   
Головного управління             
статистики у м. Києві               
 від 04.10.2019 № 56)              

 

Положення

про колегію Головного управління статистики у місті Києві

     1. Це Положення визначає загальні засади створення і діяльності колегії Головного управління статистики у м.Києві (далі – Головне управління статистики).

     2. Колегія Головного управління статистики (далі – колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності та вироблення рекомендацій з питань формування й реалізації державної політики в галузі статистики.

     3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наказами Голови Держстату та дорученнями Київської міської державної адміністрації, а також цим Положенням.

  Функції колегії  

     4. Колегія:

   1) обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Головного управління статистики;

   2) розглядає пропозиції щодо:

– формування та реалізації державної політики в галузі статистики;

– забезпечення співпраці з іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на Головне управління статистики завдань;

   3) обговорює довгострокові програми розвитку державної статистики, інші програми, плани та визначає шляхи їх реалізації;

  4) розглядає питання щодо стану дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю й усунення виявлених недоліків;

   5) розглядає пропозиції щодо вдосконалення діяльності Головного управління статистики;

   6) розглядає результати роботи Головного управління статистики;

   7) аналізує стан дотримання в Головному управлінні статистики законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавчої дисципліни;

   8) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Головне управління статистики.

 

       Склад колегії  

     5. До складу колегії входять:

Начальник Головного управління статистики (голова колегії), перший заступник начальника Головного управління статистики, заступники начальника Головного управління статистики за посадою, а також керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики та інші особи у встановленому порядку.

     6. Кількісний і персональний склад колегії визначає начальник Головного управління статистики.

         Організація та планування роботи колегії  

     7. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначає голова.

     8. Засідання колегії проводяться відповідно до затвердженого плану, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку й подання матеріалів, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

     Проект плану проведення засідань колегії формується на підставі пропозицій членів колегії, керівників самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, попередньо погоджених із начальником Головного управління статистики, першим заступником начальника Головного управління статистики, заступниками начальника Головного управління статистики, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

     Самостійний структурний підрозділ, відповідальний за роботу колегії, згідно з поданими матеріалами до 30 грудня, готує проект плану проведення засідань колегії на наступний рік і подає його на розгляд і затвердження колегією.

     Затверджений план проведення засідань колегії надсилається членам колегії, керівникам самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики.

     9. Додаткові питання, що не входять до затвердженого плану проведення засідань колегії, можуть бути включені до порядку денного за рішенням голови не пізніше ніж за 5 робочих днів до чергового засідання.

     За ініціативи голови колегії або не менш як третини членів колегії можуть бути проведені позачергові засідання колегії.

     У разі потреби проводяться розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.


 

     10. Дату, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначає голова.

     11. Матеріали для розгляду на засіданні колегії подаються самостійному структурному підрозділу, відповідальному за роботу колегії, у друкованому (оригінал) та електронному вигляді не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня засідання.

     Ці матеріали повинні містити:

довідку з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій, підписану керівником самостійного структурного підрозділу Головного управління статистики, відповідального за підготовку питання, погоджену з першим заступником начальника Головного управління статистики, заступниками начальника Головного управління статистики, відповідно до розподілу функціональних повноважень;

     проект рішення колегії, обов'язково завізований керівником самостійного структурного підрозділу Головного управління статистики, відповідального за підготовку питання, першим заступником начальника Головного управління статистики, заступниками начальника Головного управління статистики, відповідно до розподілу функціональних повноважень, а також керівниками заінтересованих самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики;

     список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їхніх прізвищ, імен і по батькові, місця роботи та займаних посад;

     довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці, презентації тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

     Персональну відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань колегії особисто несуть керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, зазначені в плані проведення засідань колегії.

     12. Підготовку проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом проведення засідань і з урахуванням унесених пропозицій, здійснює самостійний структурний підрозділ, відповідальний за роботу колегії, який не пізніше ніж за п’ять робочих днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

     13. У разі неможливості своєчасної підготовки розгляду вказаних у плані проведення засідань колегії питань відповідальні за їх підготовку заступники начальника Головного управління статистики зобов'язані не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до визначеного терміну їх розгляду подати доповідну записку начальнику Головного управління статистики з обґрунтуванням (поясненням) необхідності перенесення терміну або зняття питання з розгляду на засіданні колегії. Рішення щодо цього приймає начальник Головного управління статистики.


 

     14. Членам колегії матеріали до засідання надаються не пізніше ніж за три робочі дні до засідання, а в разі проведення позапланового (позачергового) засідання – не пізніше ніж за один день.

          Порядок проведення засідань колегії та прийняття рішень  

     15. Засідання колегії веде голова, а в разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов'язків начальника Головного управління статистики.

     16. Засідання колегії проводиться в разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

     17. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

     Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції в письмовій формі.

     18. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, реєструються.

     19. На засідання колегії можуть запрошуватися працівники органів державної статистики, які не є членами колегії, представники інших органів виконавчої влади, тощо (за списком, погодженим з начальником Головного управління статистики).

     Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

     Члени колегії й особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь у їхньому обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

     20. Порядок денний засідання члени колегії затверджують безпосередньо на засіданні шляхом голосування.

     21. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

     Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

     22. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

     Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії та враховується під час голосування.

     За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

     23. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.


 

     24. Після засідання колегії самостійний структурний підрозділ Головного управління статистики, відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питання, погоджує із першим заступником начальника Головного управління статистики, заступниками начальника Головного управління статистики, відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівниками заінтересованих самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики і подає у друкованому й електронному вигляді структурному підрозділу, відповідальному за роботу колегії. Структурний підрозділ, відповідальний за роботу колегії, доопрацьовує проект рішення та подає його на розгляд голові колегії.

     25. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписують головуючий на засіданні та працівник, який веде протокол.

     Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписують голови відповідних колегій органів виконавчої влади та працівник, який веде протокол.

     26. Рішення колегії проводяться у життя, як правило, наказом Головного управління статистики.

     Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

     27. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, а також керівників інших органів виконавчої влади у частині, що їх стосується.

     28. Технічний запис засідань колегії забезпечує працівник структурного підрозділу, який відповідає за роботу колегії.

     29. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснює структурний підрозділ, до повноважень якого належать функції з матеріально-технічного забезпечення роботи Головного управління статистики.

     30. Оригінали всіх матеріалів засідань колегії та підписані протоколи засідань колегії зберігаються в структурному підрозділі, відповідальному за роботу колегії, після чого в установлений строк передаються для постійного зберігання до архіву Головного управління статистики.

          Контроль за виконанням рішень колегії  

     31. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює структурний підрозділ, відповідальний за підготовку та проведення колегії.

     32. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих рішень.