Головна сторінка Статистична інформація Мапа сайту Експрес-випуски Юним громадянам

Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікація >> 
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2018
Головна > Конкурс на заміщення вакантних посад > Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Головного управління статистики             у м. Києві
від 09.12. 2015 року № 216-К  

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Головного управління статистики у м. Києві
 

Цей Порядок визначає організаційні засади проведення конкурсного відбору (далі – конкурс) кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Головного управління статистики у м. Києві.

Порядок ґрунтується на нормах Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169
(зі змінами), та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08 липня 2011 року № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 930/19668 (зі змінами),  та призначений для використання працівниками Головного управління статистики у м. Києві.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців Головного управління статистики у м. Києві (далі – Головного управління статистики) п’ятої-шостої категорій, крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву Головного управління статистики чи успішно пройшли стажування в порядку, визначеному Положенням про порядок стажування у державних органах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 грудня 1994 року № 804, може здійснюватися без конкурсного відбору.

1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом Головного управління статистики утворюється конкурсна комісія у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

1.4. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

1.5. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

1.6. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії. Протокол подається начальнику Головного управління статистики не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

 

2. Умови проведення конкурсу

 

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймає начальник Головного управління статистики за наявності вакантної посади державного службовця.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали необхідні документи до Головного управління статистики для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця Головного управління статистики (далі – кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

3. Оголошення про конкурс

 

3.1. Оголошення про проведення конкурсу опубліковується в пресі або поширюється через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу, а також доводиться до відома працівників Головного управління статистики шляхом розміщення на інформаційному стенді та офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються такі відомості:

місцезнаходження та номери телефонів Головного управління статистики;

назви вакантних посад із зазначенням, що додаткову інформацію щодо основних функціональних обов'язків, розміру й умов оплати праці надає кадрова служба;

основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13 вересня 2011 року № 11;

термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття начальником Головного управління статистики про призначення осіб згідно з пунктом 1.2 цього Порядку конкурс не оголошується.

 

4. Прийом і розгляд документів на участь у конкурсі

 

4.1. Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Головного управління статистики такі документи:

заяву на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

копію сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Особи, які працюють у Головному управлінні статистики й бажають узяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.4. Кадрова служба Головного управління статистики перевіряє подані документи на відповідність їх установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

4.5. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляє кадрова служба з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за таких обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.6. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі Головного управління статистики.

4.7. У разі визнання кандидата на відповідну посаду переможцем конкурсу він подає до кадрової служби Головного управління статистики додаткові документи, необхідні для вирішення питання про призначення та формування особової справи.

 

5Загальні умови проведення іспиту

 

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією Головного управління статистики з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

5.2. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст і кількість завдань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

5.3. Проведення іспиту передбачає перевірку й оцінку знань Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Головного управління статистики та його структурних підрозділів.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції" визначається Національним агентством України з питань державної служби.

Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Головного управління статистики та його структурних підрозділів наведений у додатку до цього Порядку.

Інформація щодо питань іспиту обов'язково доводиться до відома кандидатів при поданні документів для участі в конкурсі та розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

5.4. Екзаменаційні білети складаються за формою, встановленою Національним агентством України з питань державної служби, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України "Про державну службу", Закону України "Про запобігання корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Головного управління статистики та його структурних підрозділів – усього 5 питань.

5.5. Кількість білетів має бути не менше 15.

5.6. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

підбиття підсумків іспиту.

5.7. Кадрова служба Головного управління статистики за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

6. Організаційна підготовка до іспиту

 

6.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

6.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість і процедуру складання іспиту.

6.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він має впевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 

7. Складання іспиту

 

7.1. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому проходить іспит, до його закінчення.

7.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 7.1 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

7.3. Під час підготовки кандидатами відповідей на запитання екзаменаційного білета в приміщенні мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

7.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

7.5. Іспит складається державною мовою.

7.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом Головного управління статистики, що його використовує в діяльності кадрова служба. На аркуші обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата й дата складання іспиту.

7.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

8. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

8.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили ґрунтовні знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Головного управління статистики та його структурних підрозділів.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Головного управління статистики та його структурних підрозділів.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання в установлений строк.

8.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, всі члени конкурсної комісії проводять перевірку та оцінювання відповідей. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

8.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів до екзаменаційної відомості, форма якої визначається Національним агентством України з питань державної служби.

З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис на аркуші з відповідями.

8.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі Головного управління статистики відповідно до вимог чинного законодавства.

8.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

8.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

8.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

8.8. У разі незгоди з результатом складеного іспиту кандидат має право протягом трьох робочих днів з дня складання іспиту звернутися до начальника Головного управління статистики з апеляцією.

Рішення начальника Головного управління статистики може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

9. Відбір кандидатів

 

9.1. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців Головного управління статистики.

9.2. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву Головного управління статистики і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

9.3. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

9.4. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

9.5. Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

У разі ненадання згоди відповідна перевірка стосовно переможця конкурсу не проводиться, питання щодо його призначення на відповідну посаду не розглядається.

9.6. Рішення про призначення на посаду державного службовця або зарахування до кадрового резерву приймає начальник Головного управління статистики на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Якщо посада державного службовця передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

9.7. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене начальнику Головного управління статистики протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

9.8. Рішення начальника Головного управління статистики може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.